VIETNAM 4D POOLS
QUY TẮC KẾT QUẢ
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
KẾT QUẢ 4D
6 số đầu ra từ live sẽ được sắp xếp từ nhỏ đến lớn
Công thức lấy số 4D đầu tiên: Kết quả của dãy 6 số cộng số 2 với số 3 rồi lấy số cuối cùng từ tổng của số 2 và số 3
Công thức lấy số thứ hai 4D: Kết quả của dãy 6 số cộng số 4 và số 5 rồi lấy số cuối cùng từ tổng của số 4 và số 5
Công thức lấy số thứ 3 4D: Kết quả của dãy số đầu ra có 6 chữ số, cộng tất cả 6 chữ số đầu ra trừ đi chữ số đầu ra nhỏ nhất, cộng chữ số đầu ra lớn nhất, cộng số bi thưởng đạt được ra, lấy số ở giữa từ tổng các công thức đã sử dụng
Công thức lấy số 4 4D: Kết quả của dãy số đầu ra có 6 chữ số, cộng tất cả 6 chữ số đầu ra trừ đi chữ số đầu ra nhỏ nhất, cộng chữ số đầu ra lớn nhất, cộng số bi thưởng mà xuất hiện, lấy chữ số cuối cùng của tổng các công thức đã sử dụng